brain mobility
®
®

יעוץ ושירותי הגירה לאוסטרליה וניו זילנד

תקנון, התניות ומדיניות פרטיות

קבלה
בכך שאתה נכנס לאתר זה ומעיין בו, אתה  מקבל את כך שתהיה מחוייב לתנאים המפורטים ולעמידה בהם, ומסכים להיות מחוייב בתנאים כאמור ולעמוד בהם. Brain Mobility עשויה לשנות תנאים אלה, על פי שיקול דעתה, מעת לעת, ואתה מסכים להיות מחוייב להם ולעמוד בהם כשפי שישונו. 

אי מתן אחריות
Brain Mobility אינה אחראית לאיכותו, מידת דיוקו, אמינותו או שלמותו של כל מידע הכלול באתר שלנו. מידע כאמור ניתן כפי שהוא (“as is”), ללא מתן אחריות או מצג משום סוג שהוא. Brain Mobility לא תהיה תחוב, בשום מקרה, בכל פיצויים, מכל סוג שהוא, לרבות פיצויים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, שינבעו מן השימוש במידע שניתן באתר שלנו, או מן הביצועים שלו, או בקשר לכך, ולא תהיה אחראית לתשלום פיצויים כאמור.

קישורים לצדדים שלישיים
האתר של Brain Mobility כולל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים לתוכנו של כל אתר שאליו ניתן קישור. אתה מסכים שבאחריותך לבחון ולהעריך כל תוכן כאמור, ולכך שכל סיכון שיהיה כרוך בשימוש בתוכן כאמור, או בהסתמכות עליו, יהיה מוטל עליך. אתה גם מסכים ש- Brain Mobility לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, בכל דרך שהיא, לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שיגרמו כתוצאה מן השימוש שלך בתוכן כאמור, או בהסתמכות עליו, או בקשר לכך, ולא תחוב בגינו.

קניין רוחני
הבעלות והקניין בחומרי האתר (למעט תוכן מורשה, תוכן חיצוני), לרבות זכויות הבעלות בפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים יהיו קניינה הבלעדי של Brain Mobility.

ייעוץ מקצועי
ידוע לך כי אינני עורך דין.אני יועץ וסוכן הגירה מורשה. המידע שניתן באתר שלנו מופץ רק לצורך מתן מידע רלוונטי בתחום ההגירה לניו זילנד ואוסטרליה, התחום בו אנו מומחים ובעלי רישיון ייעוץ מטעם הרשויות המוסמכות לכך בניו זילנד ואוסטרליה. אתר זה אינו נועד להוות תחליף ליעוץ משפטי אם רלוונטי בעבורך. גורמים רבים שאינם ידועים ל- Brain Mobility עשויים להשפיע על תחולתן של כל קביעה או הערה הכלולות באתר שלנו על הנסיבות הספציפיות שלך.

מסירת מסמכים והודעות
כל הודעות ומסמכים רשמיים ימסרו בכתב. כל הודעות ל- Brain Mobility יראו ככאלה שנמסרו, בעת מסירתם באופן אלקטרוני, באמצעות שירות משלוחים מסחריים בן-לילה, בדואר רשום (registered mail), בדואר רשום עם אישור מסירה (certified mail, recorded delivery), במסירה מיוחדת (special delivery), או במסירה אישית, לכתובתה של Brain Mobility.

הערכת זכאות - שאלון מקיף ויזת תושב
1. תנאי שימוש אלה חלים על כל לקוח המגיש בקשה, לצורך ביצוע הערכת זכאות להגירה לניו זילנד ואוסטרליה. לפיכך, בהגשת טופס הרישום להערכת זכאות, אתה מסכים להיות מחוייב לתנאים אלה. 
2. אנחנו ניתן לך הערכה בכתב לגבי זכאותך לבקש להגר לניו זילנד ואוסטרליה על פי קטגוריות של ויזת תושב על בסיס מקצועי, ולאחר מכן אם תרצה בכך יינתן לך ייעוץ, על ידי יועץ הגירה מורשה, בטלפון או בדואר אלקטרוני.
3. אתה מתחייב שהמידע שימסר בבקשה לויזה יהיה מלא, מדוייק ונכון, ושאתה מבין שכל אי דיוקים או השמטות עלולים להשפיע על הערכת הזכאות שלך.
4. הערכת הזכאות לויזה מתבססת על המידע שתמסור בשאלון הערכת הזכאות, ועל דיני ומדיניות ההגירה בניו זילנד ואוסטרליה שיחולו בעתביצוע ההערכה. בעוד שאנחנו ננסה לתת אינדיקציה מדוייקת לגבי יכולתך לעמוד בדרישות להגירה, ההחלטה הסופית לגבי כל 
 בקשה להגירה מתקבלת רק על ידי רשות ההגירה הממשלתית הרלוונטית, ולכן אנחנו לא נהיה אחראים לתוצאת כל בקשה 
 להגירה שתחליט להגיש לאחר ביצוע הערכת הזכאות.

מדינות החזרים וביטולים
כל מקרה ייבדק לגופו על ידי Brain Mobility.
לא יהיו החזרים על בקשות הגירה שנדחו על ידי רשות ההגירה.
ככל שהמבקש מסר מידע כוזב או מטעה, השמיט מידע הרלוונטי לבקשה שלו, או לא עמד בדרישות לגבי בריאות או אופי, הוא לא יהיה זכאי להחזר.

תשלומים
בכל שימוש שתעשה בשירות זה או בכל שירות אחר המקודם באתר של Brain Mobility, אתה מסכים לתשלום דמי הייעוץ הנקובים לגבי אותו שירות. כל החזר של דמי ייעוץ כאמור, מכל סיבה שהיא, יהיה על פי שיקול דעתה של Brain Mobility.

מקום שיפוט
על אתר זה, ועל כל הודעות ומסמכים שיועברו באמצעות אתר זה, יחולו דיני מדינת ישראל, והם יפורשו על פיהם.

הגבלת אחריות
אתה מבין ומסכים ש- Brain Mobility ועובדיה ויישויות קרובות שלה לא יחובו, בשום מקרה ובשום נסיבות, בכל פיצויים ו/או עלות ישירים, עקיפים, אגביים, תוצאתיים, או בכל פיצויים לדוגמא, ולא יהיו אחראים לתשלומם. האמור הינו לרבות, אך מבלי למעט, פיצויים על אובדן הכנסות, הפרעה לעסקים, פגיעה במוניטין או בשם הטוב, בקשות להגירה שנדחו או שחלה הפרעה בהגשתן או בטיפול בהן, או כל הפסד, בין אם מוחשי ובין שאינו מוחשי, הנובע מן השימוש או מהיעדר האפשרות לעשות שימוש בשירות או במידע, או כל הפסקה, זמנית או קבועה, בשירות או בגישה כאמור למידע, או מחיקה של כל תוכן או מידע או השחתתו, או אי אחסון של כל תוכן או מידע. ההגבלות הנ"ל יחולו בין אם הודע ל- Brain Mobility על האפשרות לפיצויים ו/או עלות כאמור או שהיא היתה צריכה להיות מודעות להם, ובין אם לאו. באיזורי שיפוט שבהם החרגת או הגבלת אחריות לפיצויים תוצאתיים או אגביים אינן מותרות, אחריותה של Brain Mobility תהיה מוגבלת במידה המירבית המותרת על פי דין.

הצטרפות לשירות חיפוש עבודה (מנוי לחיפוש עבודה) JOB SEARCH
•    שירות זה הוא בעבור שירות שניתן לחיפוש עבודה בלבד.
•    BRAIN MOBILITY אינה מתחייבת שהמבקש ימצא עבודה בתקופת החיפוש.
•    אין בהליך זה כל התחייבות או מחוייבות לויזה המבוקשת מצד רשות ההגירה בניו זילנד או כל רשות ממשלתית אחרת בניו זילנד.
•    השירות ניתן ל-3 חודשים בלבד ומתחדש על פי דרישה.
•    תשלום בעבור שירות זה לא מהווה הסכם התקשרות בין הצדדים.
•    המשך ההתקשרות מול המעסיקים וחברות השמה בניו זילנד לאחר שהחל תהליך היא באחריות המבקש.
•    סכום זה יקוזז מעלות ויזה במידה ותהיה רלוונטית עבור המבקש. 

אי הבטחת תוצאה לקבלת ויזה:
•    תהליך הוצאת ויזה כרוך במשתנים רבים, מקומיים וחיצונים שאינם בשליטתנו.  עליך לדעת כי לא נוכל להבטיח את תוצאות הבקשה          שלך וכן את אישור הויזה הסופי.
•    ואולם, אנו נעשה שימוש בכישורים ובמיוימנויות המקצועיות שלנו לטובתך, כמיטב יכולתו, בכל עת.


 מדיניות פרטיות – בריין מוביליטי

בריין מוביליטי  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים"). החברה החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. 

איסוף מידע
איסוף המידע הינו לצרכי בדיקות והערכות סיכויי המועמדים להגירה  על פי דרישות הוויזות השונות לצורך מילוי שאלונים לפגישות ייעוץ ולשם יצירת קשר בהמשך (אם רלוונטי).

השימוש במידע 
 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
•    לאפשר מתן ייעוץ מלא ומקיף יותר ללקוח המעוניין בשירותי ייעוץ ההגירה וההשמה של החברה בפסיפיק ובניו זילנד בפרט.
•    להתאים ללקוח את הויזות המתאימות לו ביותר.
•    מידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ועדכונים מקצועיים בנושא הגירה, תקנות חדשות ועוד. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים ובאישורך ובידיעתך מראש להלן: 

•    בעת "רכישת חבילת עבודה" לניו זילנד הכוללת העברת קורות חייך ופרטים אישיים בסיסיים לחברות עסקיות וחברות השמה
      מקומיות בניו זילנד. 
•    לאחר הסכם התקשרות בין הצדדים, ובידיעת המבקש ובאישורו יועץ ההגירה יוכל למסור את כל החומר הרלוונטי שנאסף לרשות
      ההגירה של ניו זילנד ואוסטרליה לשם בקשות לויזה. ( בהסכם זה המבקש מייפה את כוחו של היועץ לפעול בשמו מול רשויות ההגירה).
•    ליועץ הגירה מקומי בניו זילנד שיש  עמו ל-Brain Mobility הסכם לשת"פ.
•    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
•    בעת  בוררות בין הצדדים.

Cookies
אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לטובת: איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

מאגר המידע הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

שינויים במדיניות הפרטיות 
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

נוהל תלונה
לקבלת מסמך נוהל תלונה הקישו כאן 

אנא צור קשר ונחזור אליך בהקדם:  03-7630025